środa, styczeń 27, 2021

Elektryczność po niemiecku - sprawozdanie 2017/18

Sprawozdanie z realizacji programu „Elektryczność po niemiecku” w roku szkolnym 2017/2018
Innowacja pedagogiczna programowo – metodyczna „Elektryczność po niemiecku” realizowana była w klasie I A, III A i IVA, w zawodzie technik elektryk w wymiarze 2 godzin tygodniowo w każdej klasie. Miała ona na celu zdobywanie przez uczniów nowych wiadomości i umiejętności z elektrotechniki i elektroniki oraz maszyn i urządzeń elektrycznych, podnosząc równocześnie kompetencje językowe i rozwijając zdolności komunikacji ustnej. W czasie zajęć stosowane były techniki mobilizujące uczniów do dyskusji w języku niemieckim oraz zróżnicowane metody i formy pracy. Młodzież korzystała na lekcjach z niemieckich podręczników oraz zbiorów zadań obowiązujących w systemie nauczania ich niemieckich rówieśników. Pod koniec roku szkolnego wśród uczniów klasy czwartej przeprowadzono ankietę, składającą się z 6 pytań. Na pytanie: „Czy zajęcia „Elektryczność po niemiecku” w ramach przedmiotu „Elektrotechnika i elektronika” oraz „Maszyny i urządzenia elektryczne” spełniły Twoje oczekiwania? –
18 ankietowanych uczniów odpowiedziało TAK i 2 uczniów RACZEJ TAK. Na pytanie „Czy tematyka zajęć była dla Ciebie interesująca?” - 20 ankietowanych uczniów odpowiedziało TAK.
Na pytanie „Czy forma przekazu lekcji była według Ciebie właściwa?” – 18 ankietowanych uczniów odpowiedziało: TAK, 2 uczniów RACZEJ TAK. Na pytanie „Czy dobrze Ci się pracowało w grupach (metody aktywizujące)? – 18 ankietowanych uczniów odpowiedziało TAK, 2 uczniów odpowiedziało RACZEJ TAK. Na pytanie „Czy udział klasy w projektach unijnych (praktyki zawodowe, staże, konferencje w Niemczech i w Polsce) spełnił Twoje oczekiwania? – wszyscy ankietowani uczniowie odpowiedzieli TAK. Na ostatnie pytanie „Czy udział w zajęciach „Elektryczność po niemiecku” wpływa Twoim zdaniem na podniesienie Twoich kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji językowych (wyższa ocena z elektrotechniki i elektroniki, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz języka niemieckiego, lepsze przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)? – 20 ankietowanych uczniów odpowiedziało TAK. Przeprowadzono również ankietę wśród rodziców. Wszyscy rodzice stwierdzili, że innowacja spełnia ich oczekiwania oraz powinna być kontynuowana w następnych latach szkolnym. Zajęcia „Elektryczność po niemiecku” są zdaniem rodziców interesujące, ciekawe, przydatne i rozwijające zainteresowania.
Głównym celem innowacji „Elektryczność po niemiecku” w roku szkolnym 2017/2018 było zachęcenie uczniów do zdobywania wiedzy z przedmiotów „Elektrotechnika i elektronika” oraz „Maszyny i urządzenia elektryczne” połączone z rozwijaniem komunikacji w języku niemieckim. Cel ten został osiągnięty, a przewidywane efekty wdrażanej innowacji wydają się być obiecujące. Już po pierwszym roku nauki wzrosła świadomość uczniów, co do roli języka obcego we współczesnym świecie. Frekwencja na zajęciach była wysoka. Uczniowie chętnie brali udział w innowacji. Samodzielnie rozwiązując zadania, jednocześnie poszerzali czynny słownik o nowe wyrazy, zwroty i wyrażenia. Praca w grupach przyczyniła się do integracji zespołu klasowego, motywując uczniów do efektywnego działania. Znajomość w języku niemieckim podstawowych praw i zasad pozwoliła na samodzielne zdobywanie wiedzy przez uczniów, poszukiwanie różnych rozwiązań, jak również zainteresowanie przedmiotem. Uczniowie zdobywali pozytywne oceny, co wpływało na wzrost poczucia ich własnej wartości.
Młodzież naszej szkoły miała także możliwość uczestniczenia w tygodniowych stażach zawodowych w Niemczech w Erfurcie. Nasi uczniowie uzyskali bardzo wysokie oceny ze staży zawodowych. Niemieccy przedsiębiorcy oraz właściciele firm i zakładów pracy wystawili im pozytywne opinie i wyrazili chęć dalszej współpracy, co pozwoliło na kontynuację wymiany doświadczeń, rozszerzenie kompetencji zawodowych, wykorzystanie znajomości języka niemieckiego oraz przedsiębiorczości dzięki uczestniczeniu w kolejnym projekcie ponadnarodowym.
Uczniowie z klas objętych realizacją innowacji pedagogicznej programowo – metodycznej „Elektryczność po niemiecku” biorą aktywny udział w wielu innych konkursach i olimpiadach przedmiotowych na różnych szczeblach, zdobywając liczne wyróżnienia.
Wprowadzona innowacja „Elektryczność po niemiecku” spełniła wyznaczone cele edukacyjne i wychowawcze. Wpłynęła na podniesienie jakości pracy szkoły. Dla uczniów okazała się bardzo atrakcyjnym, nowoczesnym sposobem zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych na lokalnym i międzynarodowym rynku pracy.