07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Technik Teleinformatyk to więcej niż Technik Informatyk a Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej to więcej niż Technik Elektryk

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

Deklaracja dostępności ZSZ Nr 1 w Ostrołęce

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zsz1.ostroleka.edu.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zsz1.ostroleka.edu.pl

Dane teleadresowe jednostki

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka, ul. 11 Listopada 20
Data publikacji strony internetowej: 2005-04-11.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
- Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
- Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
- Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
- Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Otczyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 764 68 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce mieści się w czterech budynkach. Trzy budynki szkoły zlokalizowane przy ulicy 11 Listopada 20 w Ostrołęce oraz 1 budynek internatu zlokalizowany przy ulicy Parkowej 4/6 w Ostrołęce

 1. Do budynku głównego szkoły prowadzą trzy wejścia: główne od ulicy Inwalidów Wojennych, drugie od strony ulicy Prądzyńskiego, trzecie z wewnętrznego dziedzińca na który prowadzi wjazd od strony ulicy Inwalidów Wojennych.
 2. Dla osób zainteresowanych przeznaczone jest wejście główne przy którym znajduje się portiernia, sekretariat oraz gabinet Dyrektora Szkoły. Jest to wejście bez schodów ani progów, które utrudniałyby poruszanie się osobom mającym kłopoty z chodzeniem lub korzystającym z wózka inwalidzkiego. Pracownik szkoły pełniący dozór przy wejściu udziela informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku.
 3. Dla uczniów przeznaczone są dwa pozostałe wejścia przy których znajduje się szatnia.
 4. Sekretariat, gabinet Dyrektora szkoły i pomieszczenia administracyjne, znajdują się na parterze budynku szkoły. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz i pomieszczenie sekretariatu szkoły, które znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia głównego.
 5. Do budynku internatu szkoły prowadzi wejście główne od strony ulicy Parkowej.
 6. Budynki nie są wyposażone w windy.
 7. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym/przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
 10. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 11. W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami Szkoła umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową).