07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Technik Teleinformatyk to więcej niż Technik Informatyk a Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej to więcej niż Technik Elektryk

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

„Regulamin Samorządu Uczniowskiego" stanowi prawne źródło informacji dotyczących samorządności uczniów, organizowania przez nich wyborów do Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

§1
PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW

Członkami Samorządu Uczniowskiego są wszyscy uczniowie szkoły.
Obowiązkiem Rady Samorządu Uczniowskiego, jak i wszystkich uczniów, jest czuwanie nad przestrzeganiem postanowień zawartych w WZO, Statucie Szkolnym oraz Regulaminie Samorządu.
Uczniowie mają prawo do tworzenia niezależnych Rad Samorządów Klasowych i Rady Samorządu Uczniowskiego wg Ordynacji Wyborczej.
Rada Samorządu Uczniowskiego odpowiada przed Wyborcami-Uczniami, przed Dyrekcją Szkoły, Opiekunami SU oraz przed Radą Pedagogiczną i przez nie może zostać rozliczana lub odwołana.
Zadaniem Rady Samorządu Uczniowskiego jest reprezentowanie interesów całej społeczności szkolnej.
Rady Samorządów klasowych wybierane są z uczniów z poszczególnych klas i wchodzą w skład Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
Uzupełnieniem Regulaminu Samorządu Uczniowskiego jest ustawa o systemie oświaty z 7 IX 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 67, poz. 329 z dnia 21.06.1996 z późniejszymi zmianami).

§2
ORDYNACJA WYBORCZA

Wybory do Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego są w interesie całej społeczności szkolnej, w jej interesie leży wybór osób, które najlepiej będą ją reprezentować.

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ODBYWAJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCYCH ZASADACH:

 • Demokratyczne wybory organizuje się w momencie zakończenia kadencji wybranej wcześniej Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego
 • Kadencja trwa do momentu ukończenia szkoły przez przewodniczącego Szkolnej Rady SU lub jego odwołania.
 • Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego są zobowiązani poinformować całą społeczność szkolną o wyborach.
 • Do Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego mogą kandydować uczniowie klas II i III.
 • Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Szkolnego Samorządu Uczniowskiego odbywa się osobiście albo przez innych uczniów do Opiekunów Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
 • Liczba kandydatów jest nieograniczona.
 • Kandydatem może być każdy uczeń, ze średnią ocen co najmniej 3,5 oraz zachowanie przynajmniej dobre.
 • Termin zgłaszania kandydatów kończy się tydzień przed wyznaczonym terminem głosowania.
 • W interesie kandydatów jest jak najlepsze zaprezentowanie swojego programu i przedstawienie własnej osoby w czasie kampanii trwającej maksymalnie do 3 tygodni od ogłoszenia wyborów.
 • Niezależna Komisja Wyborcza przygotowuje miejsce, w którym będą odbywać się wybory, podczas których każdy głosujący musi okazać identyfikator lub legitymację szkolną oraz złożyć podpis na liście przy swoim nazwisku przy odbiorze karty do głosowania.
 • W głosowaniu mogą brać udział uczniowie i nauczyciele szkoły.
 • Komisja następnego dnia ogłasza wyniki na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego
 • Przewodniczący, wyłoniony w drodze wyborów, wybiera spośród członków Samorządu Uczniowskiego 3 osoby wchodzące w skład Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego.
 • Ostateczną decyzję o rozdziale stanowisk w radzie samorządu podejmują opiekunowie Samorządu Uczniowskiego wraz z Członkami Rady SU.
 • Nowa Rada Samorządu tydzień po wyborach organizuje zebranie informacyjne.
 • Zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego może przeprowadzić Rada SU na wniosek własny lub uczniów, po zatwierdzeniu przez Dyrekcję Szkoły i Opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

§3
KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do kompetencji Rady Samorządu Uczniowskiego należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego,
 • reprezentowanie samorządu na zewnątrz,
 • kierowanie gospodarką samorządu,
 • współorganizowanie życia szkolnego,
 • przeprowadzanie za zgodą Dyrektora szkoły ankiet wśród uczniów diagnozujących życie szkoły,
 • przedstawianie Dyrektorowi Szkoły oraz Radzie Pedagogicznej wniosków, opinii i petycji dotyczących życia szkoły.

§4
FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski jest organizacją samofinansującą się. Dysponentem funduszu jest Zarząd SU w porozumieniu z Opiekunami.

Fundusze SU mogą być tworzone:

 • z kwot uzyskanych przez uczniów za wykonywaną odpłatnie pracę (wyrabianie identyfikatorów dla uczniów szkoły),
 • z dochodów uzyskanych z organizowanych przez Samorząd Uczniowski imprez,
 • z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych,
 • ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców.

 

Regulamin powinien ewoluować – a naszym zadaniem jest jego doskonalenie.